VCM

 

Het VCM fungeert als kenniscentrum en overlegorgaan. Hierbij zijn zowel het landbouwkundig aspect, het ecologisch, het ruimtelijk, het economisch, het energetisch en het sociaal aspect van onmiskenbaar belang om tot duurzame praktijkrealisaties te komen. Het VCM kent een veelzijdige inbreng van al deze aspecten via haar brede waaier aan leden (o.a. Bemefa, Boerenbond, Departement Landbouw en Visserij, POM West-Vlaanderen, VLM, provincie Oost-Vlaanderen, provincie West Vlaanderen), wat meteen haar sterke troef is. Via projectwerking (zowel Vlaams als Europees) en via haar internationale werking heeft VCM nauw contact met diverse kennisinstellingen (UGent, KULeuven, Inagro, Hooibeekhoeve, Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen, etc.).

De thuisbasis van het VCM is Brugge omdat het grootste aandeel mestverwerkers in de provincie West-Vlaanderen gelegen is. Met haar tweede vestiging in Greenville wil het VCM enerzijds haar werking in het oostelijk deel van Vlaanderen verder uitbouwen en anderzijds dient het als uitvalsbasis voor een specifiek project in samenwerking met Danone. Danone wil haar leveranciers/melkveehouders, die gelokaliseerd zijn in de Kempen, begeleiden in de problematiek van mestverwerking en ammoniakuitstoot om er op die manier voor te zorgen dat deze bedrijven kunnen blijven bestaan en/of groeien in een klimaat van steeds strengere reglementering.